Põhikiri

Estonian Cat Association ESTICAT MTÜ

I  Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Estonian Cat Association ESTICAT (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. Ühingu asukohaks on Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on kassipidamise ning –kasvatamise kultuuri arendamine.
1.4. Ühingu põhitegevusteks on:
kasvandustegevuse korraldamine;
kassiregistri pidamine;
seminaride, näituste ja võistluste korraldamine ning koolituste organiseerimine.
1.5. Ühing on iseseisev juriidiline isik kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast.              

II  Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda kirjaliku avalduse alusel iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Ühingu liikmeks võetakse juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma sisseastumis- ja aastamaksu või tähtajatu liikme liikmelisuse tasu.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.5. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega koheselt kui:
a) liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub Ühingu põhikirja;
b) liige kahjustab Ühingu mainet ja/või majanduslikke huve.
2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

III  Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Liikme õigused ja kohustused Ühingu  suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.
3.2. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) tasuma juhatuse otsusega ettenähtud suuruses ja korras sisseastumismaksu;
d) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
e) suhtuma loomadesse heatahtlikult ning heaperemehelikult;
f) seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

3.4. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV  Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, mille iga Ühingu liikmel on üks hääl. Liikmed peavad end koosolekul ise esindama.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) revidendi määramine;
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate kodulehel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate e-maili või lihtkirja näol.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest.

4.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu võtma otsuseid, kutsub juhatus 1 (ühe) kuu jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata seal esindatud liikmete arvust.

V  Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-2 (üks kuni kaks) liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 (viieks) aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.3.1. Juhatus otsustab kõigi küsimuste üle, mis pole antud üldkoosoleku pädevusse.
5.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes, kui üldkoosoleku otsusega ei ole määratud teisiti.
5.5. Juhatus võtab vastu kõik Ühingu juhtimisega seotud küsimused.
5.6. Juhatus võib juhatuse otsusega Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata.
5.7. Juhatus korraldab Ühingu  raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale raamatupidamisseadusele.
5.8. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida.

VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Allesjäänud vara jaotatakse Ühingu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, Ühingu asutajaliikmete vahel.

Kinnitatud 20.juulil 2010.a.

 
Karin Roth      
juhatuse liige                                                                                        

Norman Roth
juhatuse liige